Programy profilaktyczne i wykłady

16.11.2016

Programy profilaktyczne i wykłady

Każdy zdaje sobie sprawę jak istotna jest edukacja i zapobieganie uzależnieniom. Sukcesywne budowanie świadomości konsekwencji sięgania po alkohol, narkotyki czy dopalacze może uchronić kolejne osoby przed zgubnymi skutkami uzależnień.


Tym bardziej ogromnym powodem do dumy dla Ośrodka Oaza jest fakt, że nasza placówka coraz częściej bierze udział w przygotowywaniu profesjonalnych programów profilaktycznych z zakresu uzależnień w szkołach.


Nasze działania w tym kierunku zaczęły się w czerwcu od prelekcji i wykładu w budynku bi-blioteki miejskiej we Włocławku, w których wzięła udział duża liczba dzieci w wieku gimna-zjalnym i nie tylko, chętnie wysłuchując rozważań o zagrożeniach związanych z uzależnienia-mi. Po zakończeniu wykładu, uczestnicy zadawali dużo ciekawych pytań, co pozwoliło na-wiązać konstruktywną i owocną dyskusję. W ten dzień odwiedziły nas również miejscowe media.


Kolejny program profilaktyczny z zakresu uzależnień przedstawiliśmy w Prywatnej Ogólno-kształcącej Szkole Sztuk Pięknych we Włocławku w listopadzie. Wykład tym razem był adre-sowany do rodziców gimnazjalistów. W grudniu natomiast, planujemy odwiedzić kolejną szkołę, aby zrealizować program profilaktyki zawierający informacje o konsekwencjach nadu-żywania środków psychoaktywnych, skierowany specjalnie do młodzieży.