Czy alkoholika można leczyć z uzależnienia bez jego zgody?

17.10.2022

Czy alkoholika można leczyć z uzależnienia bez jego zgody?

Intensywne i długotrwałe picie alkoholu powoduje ogromne spustoszenie w organizmie uzależnionego oraz negatywnie oddziałuje na całe jego otoczenie. Wielu alkoholików nie chce dobrowolnie poddać się terapii, obawiając się życia w trzeźwości i nie wyobrażając sobie funkcjonowania bez zaglądania do kieliszka. Jak pomóc osobie dotkniętej chorobą alkoholową? Na czym dokładnie polega detoks alkoholowy i jak przebiega przymusowe leczenie alkoholika prowadzone przez ośrodek leczenia uzależnień i współuzależnień? Przeczytaj!


Przymusowe leczenie alkoholika


Uzależnienie od alkoholu jest chorobą rozwijającą się latami, która nie zważa na wiek, płeć, wykształcenie i zajmowane stanowisko. Niegdyś alkoholizm utożsamiano przede wszystkim z ludźmi pochodzącymi z marginesu społecznego. Dzisiaj zjawisko to powoli przestaje być kojarzone z bezdomnymi i mieszkającymi na dworcu. Jest to związane przede wszystkim z faktem, że z nałogiem zmagają się osoby z wyższych sfer, dobrze wykształcone, zamożne.


Niestety alkoholicy bardzo często nie chcą przyznać się przed sobą i przed najbliższymi, że mają problem. Wielu z nich nie chce też poddać się leczeniu, gdyż uważają, że życie w abstynencji nie jest możliwe lub terapia uzależnień nie przyniesie oczekiwanych skutków. Gdy u chorego występuje niepohamowany głód i kompletna utrata panowania nad spożywanym alkoholem, wówczas można rozważyć przymusowy detoks alkoholowy. Postępowanie w stosunku do osób uzależnionych zostało określone w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku.


Ubezwłasnowolnienie alkoholika


Jedną z możliwości skierowania osoby uzależnionej na odwyk jest jej ubezwłasnowolnienie. Odbywa się ono po złożeniu wniosku do właściwego sądu okręgowego przez członków rodziny alkoholika. Pismo musi zostać odpowiednio umotywowane. Zgodnie z polskim ustawodawstwem procedura ta może zostać przeprowadzona w stosunku do chorych, którzy na skutek pijaństwa, narkomanii lub zaburzeń psychicznych, nie są w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem. W tym miejscu warto zaznaczyć, że sama choroba alkoholowa nie stanowi przesłanki do ubezwłasnowolnienia. Konieczne jest stwierdzenie przez biegłego, że nałóg ma postać zaburzenia psychicznego. Do udowodnienia destrukcji alkoholowej można wykorzystać np. dokumenty medyczne, zeznania świadków itp.


Leczenie alkoholika bez jego zgody


uzaleznienieWobec osób, które w związku z alkoholizmem powodują demoralizację nieletnich, rozpad życia rodzinnego lub systematycznie zakłócają porządek publiczny, można zastosować leczenie przymusowe. Aby mogło ono się odbyć, konieczne jest przedstawienie opinii na temat alkoholika wydanej przez biegłego. Wniosek do komisji gminnej może złożyć każda osoba, która jest w stanie udokumentować fakty stanowiące podstawę zastosowania przymusowej terapii uzależnień. O obowiązku poddania się leczeniu decyduje sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym. Po prawomocnym zarządzeniu przymusowego leczenia sąd wzywa osobę uzależnioną do stawienia się w wyznaczonym dniu w ośrodku odwykowym. W przypadku uchylenia się od wykonania orzeczenia zostaje zastosowany przymus.


Czy przymusowe leczenie alkoholika jest skuteczne?


Przymusowy pobyt w zakładzie odwykowym ma na celu zmotywowanie alkoholika do rozpoczęcia leczenia i wejścia na drogę trzeźwienia. Niestety takie postępowanie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Zdaniem terapeutów kluczowe znaczenie w procesie wychodzenia z nałogu ma silna motywacja. Dlatego jeśli tylko istnieje szansa na to, by wpłynąć na zachowanie osoby uzależnionej, warto z nią jak najwięcej rozmawiać. Bardzo ważne jest, by regularnie ją uświadamiać, że alkoholizm jest chorobą przewlekłą, która nieleczona może prowadzić nawet do zgonu.


Ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych


Przymusowe leczenie alkoholika jest stosowane w przypadku, gdy odmawia współpracy i przyczynia się do rozpadu życia rodzinnego. Obowiązek poddania się terapii trwa dwa lata. Po tym czasie procedura zobowiązania do leczenia odwykowego może zostać rozpoczęta na nowo. By zachęcić osobę uzależnioną do podjęcia leczenia, można zaproponować jej pobyt w prywatnym zakładzie. Takim miejscem jest prywatny ośrodek leczenia uzależnień Oaza.